Change Facilitation Process - CFP

CFP je nástroj, který slouží k uskutečňování individuálních a kolektivních změn vedoucích k adaptaci na neustálý nárůst komplexity a nároků prostředí, k vyšší angažovanosti, ke skutečné odpovědnosti, a k uvolňování tvořivého potenciálu.
 
CFP se skládá z tvorby vhodných podmínek potřebných pro uskutečňování změn a z konkrétního procesu provádění změn

Tvorba vhodných podmínek potřebných pro uskutečňování změn spočívá:

 

  1. v tréninku všímavosti neboli rozvoji kvality vědomé přítomnosti účastníků

  2. v kultivaci 4 základních kompetencí

  3. v osvojení si práce s paradoxem

 

Posilování v těchto 3 oblastech podstatně zvyšuje schopnost vnímat a porozumět aktuální situaci. Výcvik probíhá pomocí unikátní techniky Big Mind, která představuje integraci jungiánského přístupu a zenové praxe.

 

Facilitátor v účastnících evokuje jednotlivé klíčové aspekty té které oblasti. Tím vzniká bezprostřední osobní zkušenost a vlastní poznání procvičované struktury, její jedinečné perspektivy a přínosů, následované plynulým nasazením do praxe.

 

Tvorba vhodných podmínek je klienty využívána i jako samostatná rozvojová, sebezkušenostní aktivita.

4 základní kompetence
Paradox Management

Konkrétní proces provádění změn spočívá:

 

1. v diagnostice Automatického vnitřního stabilizátoru. Automatický vnitřní stabilizátor si lze představit jako vrozený imunitní systém, který nevědomě a samočinně udržuje rovnováhu mezi vědomou vůlí ke změně a nevědomou skrytou protichůdnou silou. 

 

Díky existenci tohoto vnitřního systému je úspěšné provádění trvalých změn a skutečné transformace velmi obtížné. Stabilizátor totiž řídí tok energie pohánějící konkrétní jednání, a tím umožňuje pouze aktivity, které jsou v souladu s jeho nastavením.

Smyslem Stabilizátoru je předcházet výskytu emocionální úzkosti a strachu, což jsou mnohem mocnější vnitřní síly, než abstraktní myšlení a vnější nebo i vnitřní mentální motivace k novému jednání. Nastavení Stabilizátoru, které lze také popsat jako skryté klíčové domněnky, je navíc chráněno pomocí selektivního vnímání a účelových interpretací vlastních zkušeností.

 

Pomocí CFP, v kontextu požadovaných změn, provedeme jednoduchým způsobem diagnostiku tohoto skrytého vnitřního systému.

 

2. v přenastavení Automatického vnitřního stabilizátoru. Problémem však není existence tohoto systému jako takového, ale jeho nastavení. Nastavení systému vzniklo v minulosti, kdy svému nositeli v tehdejších konkrétních podmínkách dobře sloužilo. V drtivé většině případů jsou aktuální podmínky a prostředí úplně jiné, ale Stabilizátor pracuje i nadále stále stejně. Jeho optimalizací na aktuální reálnou situaci a její skutečná, nikoliv domnělá, rizika se uvolňuje energie ke změně.

6 kroků CFP

Pomocí 6 kroků CFP dochází k diagnostice a k přenastavení Automatického vnitřního stabilizátoru, a tedy k vytvoření prostoru nezbytného pro uskutečnění změny a rozvoje v konkrétní požadované oblasti, a dále k nalezení a osvojení nového jednání. Práce probíhá ve formě konzultací a skupinové a individuální facilitace za využití Big Mind podle konkrétního zadání a potřeb klienta.

1

Cílový stav změny

Definované cílové vlastnosti vybrané oblasti, které budou pozorovatelné, přítomné v jednání a přetrvávající.

CWAT

 
Pro účinné nalezení a pojmenování individuální nebo kolektivní rozvojové či omezující oblasti používáme jedinečnou Color-Word Association Technique od společnosti Engage Hill.